Bedrijfsprofiel

After installing energy stations in an area, you can play exciting casino games by visiting http://www.casinochoice.ca. There are tons of cash prizes to be won.

Industrielinqs pers en platform is een jonge en dynamische uitgeverij en partner in kenniscommunicatie. We maken verschil door met onze kennis van de markt en ons uitgebreide netwerk een bijdrage te leveren aan een duurzame industrie. Industrielinqs voorziet in de behoefte van kwalitatief hoogstaande kenniscommunicatie. Zowel met onze management- en vakbladen als met congressen, evenementen, websites en videoreportages.

De stevige basis van Industrielinqs bestaat uit de bladen: Petrochem, iMaintain en Utilities. Daarnaast heeft het bedrijf diverse producten voor de petro- en chemische industrie en de zakelijke markt voor energie, water en industriële gassen. Denk hierbij aan catalogi, congressen, evenementen en bijbehorende websites.

Naast de vakblad-gerelateerde producten levert Industrielinqs ook communicatiediensten voor bedrijven en organisaties binnen de sectoren waar Industrielinqs actief is.

Van jaarboek tot sponsored magazine en van beurscatalogus tot videoreportage.

Klik hier voor een filmpje over Industrielinqs pers en platform

Categories: Uncategorized

Keuzes duurzame energie noodzakelijk

Innovatieplatformlid Feike Sijbesma (CEO Koninklijke DSM): “Nederland moet snel scherpere keuzes maken en versnelling aanbrengen in de ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen. Andere landen maken juist nu keuzes en nemen al sterke posities in. De economische potentie voor Nederland ligt, op grond van sterktes in (bestaande) bedrijvigheid, onze kennispositie en infrastructuur, vooral op het terrein van de bioketen (o.a. biomassa, biobrandstoffen en biogas) en windenergie op zee. Wel verdient het aanbeveling om een nadere analyse te maken van de toekomstige kostprijsontwikkeling van deze en andere verschillende alternatieve energiebronnen.”
Ook ziet het Innovatieplatform mogelijkheden voor Zon PV en Micro Warmte Kracht Koppeling. Innovatieplatformlid Marjan Oudeman (Raad van Bestuur Corus) benadrukt de grote en brede groeicapaciteit. “Het potentieel in duurzame energie is veel groter dan alleen de directe bijdrage, door de verbondenheid en uitstraling naar belangrijke sectoren als de chemie, agrovoedings- sector en high tech systemen en materialen. De verdere versnelde ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen is niet alleen van economisch belang, maar ook cruciaal voor een duurzame competitieve energievoorziening van Nederland op termijn”.
Over de val van het kabinet stelt Feike Sijbesma: ‘Dit is slecht voor de innovatiekracht van Nederland. Het is belangrijk dat er nu keuzes worden gemaakt en niet later. Als de regering niets met het rapport doet, hoop ik dat het als input kan dienen voor een nieuw regeerakkoord.’ Het advies van het Innovatieplatform over duurzame energie is gestoeld op een onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants (gemaakt in opdracht van het IP) naar de economische potentie van duurzame energie voor Nederland. Keuzes en versnelde ontwikkeling is volgens het Innovatieplatform cruciaal voor: – de economische potentie van alternatieve duurzame energie technologie in Nederland – de toekomstige voorzieningszekerheid van energie in Nederland – prijsvorming van energie (competitiviteit van Nederland) – het behalen van milieudoelstellingen (CO2 reductie) De aanbevelingen van het Innovatie Platform richten zich met name om het eerste punt.
Nederland is nu sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen), het aandeel duurzame energie is ca. 3.5 procent van het binnenlands energieverbruik. Deze afhankelijkheid is sterker dan die van andere (omringende) landen. Ook de ontwikkeling van bedrijvigheid blijft achter in internationaal perspectief (plaats 17). In het buitenland wordt wel al sterker ingezet op de ontwikkeling van een duurzame energie industrie. Zelfs landen die beperktere CO2 reductiedoelstellingen hebben, zoals de VS en China, investeren thans fors in innovatie van duurzame energie.
Do you work for an energy company? You need not toil away every single day. Take time off and play mobile casino games now and then.
Alhoewel de economische omvang van de sector in Nederland nog beperkt is (circa 2 miljard euro) liggen er grote kansen. Nederland heeft een goede kennispositie op een aantal gebieden, een prima aansluiting bij een aantal (bestaande) sterke bedrijfssectoren en de sector kent een hoog groei tempo van circa 15 procent per jaar richting 2020. Bovendien is de verwachting dat het potentieel na 2020 echt fors gaat toenemen.
Door de sector gericht te stimuleren kan de directe economische bijdrage stijgen naar circa 10 miljard euro per jaar in 2020. Inschatting is dat de uitstraling naar andere sectoren nog veel groter is (20 tot 35 miljard euro per jaar). Risico is dat het uitblijven van een ontwikkeling kan leiden tot een verliespost voor Nederland (Roland Berger geeft een ordegrootte van 10 tot 25 miljard euro).
De versnelling van de sector kan alleen slagen door een aantal maatregelen te nemen. De ontwikkeling vraagt om een langdurige innovatie-inspanning en een stabiel investeringsklimaat vanwege de investeringen in kennis en installaties. Het Innovatieplatform adviseert het kabinet om duurzame energie als groeigebied en sleutelthema te bestempelen en daarbij dus te kiezen voor een aantal (economische) focusgebieden waarin Nederland economisch ook echt internationaal onderscheidend kan zijn: bioketen, (offshore) wind en in de toekomst ook Zon PV en MicroWKK.
Sijbesma en Oudeman voegen toe: “Deze keuze sluit niet uit dat voor de toekomstige energievoorziening Nederland van verschillende alternatieve energiebronnen gebruik zal (moeten) maken. Echter, het is niet aannemelijk dat Nederland in alle gebieden internationaal een speler van formaat kan of zal worden. Daarom stellen we voor om juist nu de economische ontwikkeling van een aantal gekozen gebieden te versnellen door deze sector tot een innovatiesleutelthema te benoemen. Daar wereldwijd nu de posities worden ingenomen, is het ook nu het moment om keuzes te maken”.
Ook beveelt het Innovatieplatform aan om het organisatievermogen in deze sector sterk te verbeteren via meer focus en samenhang. Bijvoorbeeld door de huidige besteding van publieke middelen effectiever in te zetten door een beperkt aantal gebieden met grotere bedragen te stimuleren. Ook kan gestart worden met een grootschalig demonstratieproject (via publiekprivate samenwerking) voor het bio-thema.

Categories: Uncategorized

Simulatiemodellen helpen energietransitie

Energy is one of the most important resources in the world. The human body too needs energy in order to do work. Re-energize after a long day at work by playing online slots.
Om de energieverslindende gloeilamp uit de supermarktschappen te weren, werkt een gloeilampbelasting net zo goed als een verbod op gloeilampen. Een subsidie op nieuwe technologie, zoals led-verlichting, kan de verkoop ervan remmen. Er zijn dan relatief veel mensen die een lamp kopen met kinderziektes, waardoor de technologie een slechte naam krijgt. Dat zijn resultaten die komen uit de simulatiemodellen die TU Delft-promovendus Emile Chappin ontwikkelde over de energietransitie. Chappin promoveert op 16 juni aan de TU Delft. Zijn belangrijkste conclusie: de energietransitie is te sturen en simulatiemodellen kunnen inzichtelijk maken welke gevolgen keuzes van overheid, bedrijven en consumenten kunnen hebben.
Waar in de toekomst onze energie vandaan komt, is afhankelijk van de beslissingen van onder meer overheden, bedrijven en consumenten. ‘Energiesystemen ontwikkelen zich niet alleen op basis van technische vooruitgang, maar ook op basis van beleidsinstrumenten van de overheid, investeringen door bedrijven en consumentengedrag. Deze beïnvloeden ook nog eens elkaar’, zegt Emile Chappin, promovendus bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Welke gevolgen heeft het sluiten van de kerncentrales in Duitsland? Meer kolencentrales? Afvang en opslag van CO2? Chappin ontwikkelde tijdens zijn promotieonderzoek zogenaamde ‘agentgebaseerde simulatiemodellen’ die gebruik maken van kennis over hoe mensen beslissingen nemen om de gevolgen van deze beslissingen voor de korte en lange termijn inzichtelijk te maken.

Categories: Uncategorized

Landelijke Dag van het Onderhoud

thumbnail.phpLandelijke Dag van het Onderhoud maakt het belang van onderhoud voor iedereen zichtbaar

De eerste editie van de Landelijke Dag van het Onderhoud heeft zaterdag 18 september duizenden bezoekers getrokken. Geholpen door het mooie weer heeft een groot aantal mensen besloten om een bezoek te brengen aan een of meerdere fascinerende bedrijven die speciaal deze dag open gingen voor publiek.

Commissaris van de Koningin in Zeeland, Karla Peijs, verrichtte bij Dow Benelux in Terneuzen de officiële opening. Zij deed dit in het bijzijn van onder andere de vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig onderhoud (NVDO), Profion, VOMI, WCM en Industrielinqs pers en platform.

Onderhoud van groot belang voor de economie
Tijdens haar openingsspeech benadrukte Karla Peijs dat de onderhoudssector, waar jaarlijks zo’n 18 miljard euro in om gaat en waar 150.000 mensen hun boterham mee verdienen, van groot belang is voor onze economie. Peijs: “Het is een dynamische en innovatieve sector, waarin de nieuwste snufjes worden toegepast en dat bovendien een zeer gevarieerd carrièreperspectief biedt. Tevens is de onderhoudssector van grote betekenis voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving”. Mevrouw Peijs complimenteerde de organisatoren voor het initiëren van De Landelijke Dag van het Onderhoud en Dow Benelux voor het opzetten van het Maintenance Valuepark waar onderhoudsbedrijven elkaar kunnen treffen en waar een wisselwerking bestaat met onderwijs en onderzoek.

After taking part in energy depleting activities, you can play exciting games at pocketcasino.ca during your leisure time. You will feel re-energized after a game or two.

Volgende Landelijke Dag van het onderhoud in 2012
De organisatie kijkt terug op een geslaagde Landelijke Dag van het Onderhoud. Voorzitter van de NVDO, Bas Kimpel: “Deze eerste editie belooft veel goeds voor de toekomst. Het doel was om het belang van onderhoud zichtbaar te maken en jongeren te interesseren voor een baan in deze branche. Deze dag heeft hier zeker aan bijgedragen. Wij verwachten dan ook nog meer deelnemende bedrijven tijdens de volgende Landelijke Dag van het Onderhoud in 2012”.

De Landelijke Dag van het Onderhoud is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en wordt ondersteund door VOMI, Profion, WCM en Industrielinqs Pers en Platform.

Kijk HIER voor de complete lijst van deelnemende bedrijven

Ben je geinteresseerd geraakt in techniek?
Wil je meer weten over opleidingen voor onderhoud?

Categories: Uncategorized

Energy for Next Generations

defaultDe transitie naar een (meer) duurzame energiehuishouding is een van de grootste uitdagingen van de mensheid in de 21ste eeuw. Overheid, bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke organisaties en burgers zullen zich de komende decennia gezamenlijk moeten inzetten om voor 2050 een duurzame energievoorziening te realiseren.
Veel technologische oplossingen zijn reeds beschikbaar, zodat de eerste stappen in de transitie direct kunnen worden gezet. Tijdens “Energy for Next Generations – Sustainable Solutions” zullen deze technologieën uitgebreid voor het voetlicht treden.
Internationale deskundigen zullen daarnaast de mogelijkheden en onmogelijkheden van duurzame innovaties op een heldere wijze behandelen. Dit zal verouderde overtuigingen en fabels ontkrachten en zal leiden tot nieuwe perspectieven die de transitie nog meer in beweging kunnen zetten.

De kern van de transitie:
• Energiebesparing
• Drastische rendementsverbetering van
energieconversie en -gebruik
• Grootschalige introductie van duurzame
energietechnologieën
• Implementatie van ‘schone’ technieken voor gebruik
van fossiele brandstoffen en eventueel inzet van
nieuwe generaties kernenergie

Beursvloer
In aanvulling op het inhoudelijk programma, wordt  een beursvloer ingericht met bedrijven en organisaties die een rol spelen in duurzame energie en de ontwikkeling daarvan.

Diner
In de avond van donderdag 4 november staat een exclusief netwerkdiner op het programma in Hotel The Grand in Amsterdam. Aanwezig hierbij zijn: De Technisch Wetenschappelijk Attachés van het Ministerie van Economische Zaken, de buitenlandse deskundigen die op het congres spreken, Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders, gasten van sponsors en initiatiefnemers.

* Voor geïnteresseerde congresdeelnemers die binnen het gastenprofiel van de avond passen, bestaat een mogelijkheid om deel te nemen aan het diner.
Meer informatie hierover leest u op de pagina ‘Diner’.

Categories: Uncategorized

Visser & Smit Hanab wint Enexis Contractor Safety Award….

Visser & Smit Hanab Distributie Noord heeft de Enexis Contractor Safety Award 2011 gewonnen. Het bedrijf werkt op diverse fronten met Enexis samen aan het verbeteren van een veilige werkomgeving voor medewerkers, waarbij de verduidelijking omtrent werkoverdracht en werkverantwoordelijkheid een voorbeeld is.
‘Een partner die zich nuchter profileert, een duidelijk doel voor ogen heeft en samen met Enexis een bijdrage wil leveren aan een veiligere werkomgeving voor onze medewerkers’, zo luidde het oordeel van de jury. De prijs, die kan worden gezien als een aanmoedigingsprijs, werd vier jaar geleden door Enexis in het leven geroepen. Andere genomineerden waren Gebroeders van der Steen en BAM Infratechniek Zuid. De Contractor Safety Award wordt jaarlijks door Enexis uitgereikt aan de aannemer die het beste presteert op veiligheidsgebied. Dertien bedrijven doorstonden het voorselectietraject en zijn vervolgens beoordeeld op de veiligheidsprestaties. Er is onder meer een beoordeling gegeven op de meldingscultuur van ongewenste gebeurtenissen. Daarnaast hebben de regio’s van Enexis een vragenlijst ingevuld over aannemers die in die regio’s werkzaam zijn en ook zijn de veiligheidsbeoordelingen van de uitvoerders van Enexis meegewogen.

Categories: Uncategorized

Boerderijstroom levert lokaal opgewekte groene energie

Sinds kort leveren het nieuwe Boerderijstroom en regiovariant Waddenstroom lokale groene stroom rechtstreeks van de boer aan de consument of bedrijven in de buurt. Boerderijstroom en Waddenstroom leveren uitsluitend 100 procent groene stroom uit de eigen regio, afkomstig uit kleinschalige energieprojecten van lokale ondernemers. De duurzame en voordelige energie van windmoleneigenaren wordt zo voor het eerst rechtstreeks aan huishoudens en bedrijven in de buurt geleverd. Dus zonder tussenkomst van energiebedrijven zoals dat nu nog vaak het geval is. Boerderijstroom en Waddenstroom willen hiermee een bijdrage leveren aan duurzame economische ontwikkeling in de eigen regio. Energieleverancier Greenchoice verzorgt als partner in Boerderijstroom de administratie en de klantenservice.

Duurzaam ondernemer Lammert Soet, initiatiefnemer van Waddenstroom en Boerderijstroom en eigenaar van Windpowercentre.nl : ‘Het initiatief is met Waddenstroom begonnen: een mooie regio die volledig duurzaam wil zijn in 2020. Dit streven verhoudt zich goed met het lokaal door boeren laten opwekken van wind- en zonne-energie. Voor de rest van Nederland leveren wij energie onder de naam Boerderijstroom.nl. Het gaat nu nog vooral om boeren met windmolens die de opgewekte stroom zelf gebruiken voor hun bedrijfsvoering en het overschot opgewekte energie graag in hun eigen regio willen verkopen. Voor deze boeren is dit een extra inkomstenbron. De afnemers, huishoudens en bedrijven ontvangen extra voordelig stroom.’

Categories: Uncategorized

Redactie Petrochem

Begin november is een prototype gepresenteerd van LOTUS, een systeem dat de politie kan helpen bij het vinden van illegale fabriekjes voor zelfgemaakte explosieven of drugs.

De apparaat detecteert en kwantificeert bepaalde chemische stoffen die in kleine hoeveelheden worden verspreid in de omgeving van een illegale bom- of drugsfabriek. De sensoren zijn gemonteerd op standaard patrouilleauto’s en kunnen zo grote stedelijke gebieden bewaken. De mobiele sensoren sturen hun metingen gekoppeld aan GPS- en meteorologische gegevens gecodeerd via het mobiele telefoonnetwerk naar een operationeel centrum.

Het systeem is het resultaat van een Europese Unie onderzoeksproject, uitgevoerd door tien partners in zes landen. TNO is betrokken bij het opstellen van een lijst van zelf te maken explosieven die een potentiële bedreiging vormen voor de veiligheid van burgers, de recepten en benodigde grondstoffen waarmee deze explosieven kunnen worden gemaakt en de verspreidingsmodellen van dampen van deze grondstoffen in de omgeving.

LOTUS staat voor Localisation Of Threat substances in Urban Society

Categories: Uncategorized

INSCHRIJVING INTERNET ENERGIEDEBAT

Internet energiedebat ‘Werken aan energietransitie in Nederland’

U wordt met uw unieke expertise en achtergrond van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het internet energiedebat “Werken aan Energietransitie in Nederland” dat ter gelegenheid van de conferentie ‘Energy for Next Generations – Sustainable Solutions’ wordt gehouden in de periode van 20 oktober t/m 14 november 2010.

Overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties zullen zich de komende decennia gezamenlijk in moeten zetten om in het jaar 2050 een duurzame energievoorziening te realiseren en uw actieve stellingname en bijbehorende argumentatie bij het energiedebat zullen daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

De toekomst Nederland staat op het spel gezien de omvang van de probleemstelling en de relatief korte duur waarin de energietransitie daadwerkelijk vorm gegeven moet worden. Een zeer bijzondere uitdaging is er voor de Young Professionals, die hun carriere gaan maken in de komende 40 jaar.

Aan de hand van stellingen over 6 belangrijke aspecten van energietransitie kunt u meehelpen om het gemeenschappelijk inzicht te vergroten in vragen zoals:

● Welk energietransitieproblemen moeten opgelost worden ?

● Welke technologieën worden wanneer belangrijk ?

● Wie stuurt het energietransitieproces van Nederland aan ?

● Is het huidige onderwijs voor Young Professionals wel adequaat om de

energietransitie efficiënt en doeltreffend aan te pakken en om een uitdagende

loopbaan te vinden ?

Publicatie resultaten onderzoek

Het verslag van het internet energiedebat staat komt onder andere op de website te staan van de KNCV. Tijdens de looptijd van het energiedebat hebben deelnemers inzicht in elkaar’s standpunten en argumentatie en is het mogelijk om daar op te reageren.

 

Het internet energiedebat “Werken aan Energietransitie” wordt mogelijk gemaakt door:

►GasTerra, initiatiefnemer van de GasTerra Transitie Jaarprijs voor hogescholen

►KNCV, de vereniging voor studenten, (youn) professionals en werknemers inde chemie,
Life Sciences en chemische technologie.

►Industrielinqs pers en platform, partner in kenniscommunicatie voor een duurzame industrie

►Synmind, leverancier van gestructureerde internet dialogen aan ‘Nieuwe Professionele
Leiders en Organisaties’

Categories: Uncategorized

RANDPROGRAMMA

Naast het inhoudelijke programma van de conferentie vinden er verschillende activiteiten binnen het randprogramma plaats. Binnenkort leest u hier meer informatie over de afzonderlijke onderdelen van het randprogramma.

SOCteC & ONCS vergaderingen
Tijd:      09.30 – 11.30 uur

Zaal:     Wordt nog bekend gemaakt
Soort:    Besloten vergadering voor de studieverenigingen:

Chemisch Dispuut Leiden, CTSG Alembic, LIFE, VCMW Sigma, Amsterdams Chemisch Dispuut

Codon, De Chemische Binding, L.P.S.V. Aesculapius, MSV Alchimica, Nicolas Appert,

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’, Technologisch Gezelschap, U.S.S. Proton, VCSVU

Groninger Levenswetenschappen Vereniging Idun

Bijeenkomst Roadmap PV
Tijd:      09.30 – 11.00 uur
Zaal:     Archief Damrak
Soort:    Besloten bijeenkomst

KNCV Onderwijsprijs – presentaties genomineerden
Tijd:      10.00 – 11.00 uur:
Zaal:     Archief Beursstraat
Soort:    Open bijeenkomst

KNCV Onderwijsprijs – prijsuitreiking
Tijd:      13.00 uur:
Zaal:     Grote zaal, tijdens lunch

Categories: Uncategorized